CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

Zadaniami Związku są w szczególności:

1. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;

2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;

3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów administracji państwowej dotyczącej interesów pracodawców;

4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;

5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;zdjecieleki1

6. Organizowanie szkoleń pracodawców;

7. Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

1. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;

2. Występowanie do przedstawicieli organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców;

3. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;

4. Udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
f337d34a5. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

6. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

7. Prowadzenie badań dotyczące rynku farmaceutycznego , popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;

8. Organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

9. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;